GreenBooks

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism. Schematy. TabelePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Niedziński Tomasz, Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta

Prezentowana publikacja jest praktycznym komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z jej stosowaniem. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jest już drugą ustawą regulującą problematykę procedury zwolnień grupowych. Poprzednio obowiązująca ustawa o zwolnieniach grupowych z 1989 r. została uchylona przez polskiego ustawodawcę ze względu na konieczność implementacji przepisów dyrektywy 98/59 w polski porządek prawny, jak również na istotne zmiany w gospodarce wolnorynkowej wpływające na kształt relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Publikacja została podzielona na trzy części: Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem - omówione zostały w niej zagadnienia odnoszące się m.in. do: konsultacji ze związkami zawodowymi – obowiązek konsultacji zamiaru przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi, porozumień w kwestii zwolnień – regulowanie zasady przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych u danego pracodawcy, zawiadomień o zwolnieniu grupowym – zawiadomienia przez pracodawcę właściwego powiatowego urzędu pracy i zatwierdzenie przez ten urząd pracy treści porozumienia regulującego procedurę zwolnień grupowych, rozwiązania stosunku pracy a przepisów ochronnych dla pracowników, zwolnień indywidualnych, dopuszczalności wypowiedzeń, odprawy pieniężnej – regulacje dotyczące zasad ustalania jednorazowej odprawy pieniężnej, która stanowić ma swoistą rekompensatę za niezawinioną utratę pracy, ponownego zatrudnienia pracowników – jako wyjątek od ogólnej zasady swobody zawierania umów. Część II. Wzory pism – zawiera zbiór najważniejszych wzorów pism dotyczących prezentowanej tematyki, m.in.: regulamin programu dobrowolnych odejść, wniosek uprawnionego pracownika o przystąpienie do Programu dobrowolnych odejść, porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy w ramach Programu dobrowolnych odejść, porozumienie w sprawie zastosowanie procedury zwolnień grupowych, porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, regulamin zwolnień grupowych, rozwiązanie umowy o pracę, sprzeciw Zakładowej Organizacji Związkowej, wniosek o przeprowadzenie wyborów do rady pracowniczej, zawiadomienie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, zawiadomienie Urzędu Pracy o wprowadzeniu regulaminu zwolnień grupowych, zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Część III. stanowią schematy i tabele w przystępny sposób omawiające zagadnienia dotyczące zwolnień grupowych, m.in.: przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracodawcy, przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracownika, ustalenie terminu rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych, procedura zwolnień grupowych, sposób obliczenia ilości zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy w którym przeprowadzona jest procedura zwolnień grupowych. Dodatkowo w komentarzu do poszczególnych artykułów znajduje się przegląd najnowszego orzecznictwa tworzącego linie orzecznicze, liczne przykłady oraz wskazówki wyróżnione jako „Ważne dla praktyki”. Celem opracowania jest usystematyzowanie zakresu funkcjonowania prezentowanej tematyki na różnych płaszczyznach oraz uporządkowanie tych zagadnień, które budzą wiele wątpliwości. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych. Prezentowana publikacja ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Publikacja pomocna będzie także dla studentów i aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz pracodawców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Prezentowana publikacja jest praktycznym komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z jej stosowaniem. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jest już drugą ustawą regulującą problematykę procedury zwolnień grupowych. Poprzednio obowiązująca ustawa o zwolnieniach grupowych z 1989 r. została uchylona przez polskiego ustawodawcę ze względu na konieczność implementacji przepisów dyrektywy 98/59 w polski porządek prawny, jak również na istotne zmiany w gospodarce wolnorynkowej wpływające na kształt relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Publikacja została podzielona na trzy części: Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem - omówione zostały w niej zagadnienia odnoszące się m.in. do: konsultacji ze związkami zawodowymi – obowiązek konsultacji zamiaru przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi, porozumień w kwestii zwolnień – regulowanie zasady przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych u danego pracodawcy, zawiadomień o zwolnieniu grupowym – zawiadomienia przez pracodawcę właściwego powiatowego urzędu pracy i zatwierdzenie przez ten urząd pracy treści porozumienia regulującego procedurę zwolnień grupowych, rozwiązania stosunku pracy a przepisów ochronnych dla pracowników, zwolnień indywidualnych, dopuszczalności wypowiedzeń, odprawy pieniężnej – regulacje dotyczące zasad ustalania jednorazowej odprawy pieniężnej, która stanowić ma swoistą rekompensatę za niezawinioną utratę pracy, ponownego zatrudnienia pracowników – jako wyjątek od ogólnej zasady swobody zawierania umów. Część II. Wzory pism – zawiera zbiór najważniejszych wzorów pism dotyczących prezentowanej tematyki, m.in.: regulamin programu dobrowolnych odejść, wniosek uprawnionego pracownika o przystąpienie do Programu dobrowolnych odejść, porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy w ramach Programu dobrowolnych odejść, porozumienie w sprawie zastosowanie procedury zwolnień grupowych, porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, regulamin zwolnień grupowych, rozwiązanie umowy o pracę, sprzeciw Zakładowej Organizacji Związkowej, wniosek o przeprowadzenie wyborów do rady pracowniczej, zawiadomienie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, zawiadomienie Urzędu Pracy o wprowadzeniu regulaminu zwolnień grupowych, zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Część III. stanowią schematy i tabele w przystępny sposób omawiające zagadnienia dotyczące zwolnień grupowych, m.in.: przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracodawcy, przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracownika, ustalenie terminu rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych, procedura zwolnień grupowych, sposób obliczenia ilości zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy w którym przeprowadzona jest procedura zwolnień grupowych. Dodatkowo w komentarzu do poszczególnych artykułów znajduje się przegląd najnowszego orzecznictwa tworzącego linie orzecznicze, liczne przykłady oraz wskazówki wyróżnione jako „Ważne dla praktyki”. Celem opracowania jest usystematyzowanie zakresu funkcjonowania prezentowanej tematyki na różnych płaszczyznach oraz uporządkowanie tych zagadnień, które budzą wiele wątpliwości. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych. Prezentowana publikacja ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Publikacja pomocna będzie także dla studentów i aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz pracodawców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Ustawa o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników. rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych . Ustawa o szczególnych zasadach rozwizywania z prcownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczcych pracowników. Poprzednio obowizujca ustawa z r.


Ustawa O Szczególnych Zasadach Rozwiązywania Stosunków Pracy

Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZESTWO TEORIA I PRAKTYKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE I NA WIE. Kodeks pracy 2021 Praktyczny komentarz z przyk. PGK1089 oyski Janusz. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników tzw. Ksika w kategorii Prawo. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykadami. Schematy tabele pochodzi z wydawnictwa C.H.Beck. 19 nr 10 poz. Ustawa o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcyh pracowników. Zbiór przepisów i orzecznictwa t. Nic bardziej mylnego. z dnia 13 marca 2003 r.


Książki elektroniczne PDF Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism. Schematy. Tabele PDF. książki w formacie PDF całkowicie Niedziński Tomasz, Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta.

Niedotyczących Szczególne Zasady Rozwiązywania Z Pracownikami Stosunków Pracy Ustawa O Szczególnych Zasadach Rozwiązywania Z Pracownikami Stosunków PracyGreenBooks Links


Contact Email